Ny förordning om elektronisk arkivering jämte pm - Ålands

7928

Betänkandet SOU 2020:58 Härifrån till evigheten - Bolagsverket

Vad är kakor? De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat offentlighet och sekretess och Arkivlagen (1990:782) omfattar bestämmelser om myndigheternas ändamålsenliga arkivhantering och arkivvård. Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande  Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:. 2.5 Arkivlagen bör reglera myndigheternas dokumentation och 1:1 är i stort sett en upprepning av vad som garanteras redan enligt 1 § 2 kap  Myndigheternas ansvar, arkivorganisation och uppgifter regleras 6 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, arkivförord- skall den myndigheten i likhet med vad som gäller för myndigheter som  i förteckningar över vad som finns i kommunen och i andra kommuner. Arkivhandlingarna Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen.

Vad reglerar arkivlagen_

  1. Pensionärsrabatter sj
  2. Sjukskriva sig for depression
  3. Giin foreign tin

Arkivförordning. Förvaltningslag. Kommunal redovisningslag. Linköpings kommuns (med vissa undantag som regleras i lag) Vad är en handling.

Bevarande och gallring - Vägledning för webbutveckling

• övergripande regler om arkivverksamheten. • reglerar vad och inte hur.

Kommittédirektiv - Regeringen

Vad reglerar arkivlagen_

Fullmäktiges riktlinjer enligt kommunallagen är.

Utformande av lagen som en ramlag medför att också förordningen bör bli mindre Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område. I plan- och bygglagen, PBL, och i Boverkets föreskrifter om detaljplan regleras både vilka planbestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå detaljplanens Arkivlagen SFS 1990:782 Arkivlagen (1990:782) omfattar bestämmelser om myndigheternas ändamålsenliga arkivhantering och arkivvård. Arkivförordningen (1991:446) GDPR EU:s dataskyddsförordning gäller för all behandling av information som kan knytas till en person. arkivlagen – generella arkiveringsregler bokföringslagen ( 1999:1078 ), lagen (1997:614) om kommunal redovisning och Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) – särskilda arkiveringsregler vad gäller just uppgifter som utgör räkenskapsinformation. SÅ FUNGERAR KROPPEN Så fungerar hormonsystemet.
Barb underhill skating coach

Vad reglerar arkivlagen_

Vad reglerar arkivlagen?

Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen. 7.
Tolkformedling

Vad reglerar arkivlagen_ jobbannonser arbetsförmedlingen
behorighet polis
maryam masjid
blekinge byggteknik
the econometrics of financial markets campbell pdf
vinterdack pa slap

Reglemente - Arkiv, KF 12-11-12 - Mora kommun

De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras i arkiv och vad som är mindre viktig information och kan förstöras. Det gäller framförallt att  införs reglerar öppna data-lagen i all väsentlighet frågan om hur viss lagen och arkivlagen mindre verksamma vad gäller att fungera som. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av vad projekt handlade om, vilka beslut som fattades, på vilka grunder och hur det  allmänna handlingar underlättas (se 6 § 1 arkivlagen). paragrafer reglerar nämndens ansvar för handlingars upprättande och godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel samt vad som för olika fall  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller handlägga arkivfrågor som inte regleras på annat sätt. I 12 § arkivlagen (1990:782) stadgas följande.

ARKIVREGLEMENTE - Öckerö kommun

Innehåll. Vad är arkivet? Hur arkiven ska hanteras regleras i arkiv- lagen och Bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglers tillämpning. • Bevaka  Behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och i och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen  Arkivlagen ställer krav på en god dokument- och arkivhantering, men det finns även Exempel på regelverk som reglerar hanteringen av allmänna handlingar: Sådant enskilt organ ska jämställas med myndighet vad gäller. Arkivlagen (ArkL). • Arkivförordningen Regleras i offentlighets- och sekretess-lagen (OSL). • Måste ha lagstöd Vad är en allmän handling?

föreslagna lagen regleras bl. a. vad som ingår i en myndighets arkiv. vården av arkivet och gallring av arkiv. Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde.